ZGŁOŚ SIĘ

 

In order to celebrate European Restart a Heart Day in style, we encourage your institution - a school, a library, a museum - you name it, to take part in our attempt to set another record. We campaign for universal first aid and CPR education in Polish schools, and out education initiative: CPR for Schools Programme is a great example of how quickly and effectively children take to this knowledge. 

In a bid to involve more people in this drive to learn how to save lives, we encourage everyone to join us in commemorating European Restart a Heart Day and hosting your own CPR lesson. Let's see if we can beat our previous record when in 2016, we have had 16 577 people participate in the largest CPR lesson in the country! Sounds impressive? You can contribute to a new record - we kick off our huge enterprise on October 16th, at noon!

You can use our website to search for events near you! It's a great way to learn CPR and spend an activity-filled day with your family. 

 

Dane instytucji organizującej rekord

Miejsce przeprowadzenia rekordu

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie akcji
(dane do wiadomości Fundacji)

Dane kontaktowe do publicznej wiadomości

Pozostałe informacje

Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuje, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 852 32 14.
 2. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy pisać na adres mailowy [email protected]
 3. Przetwarzanie danych:
  1. Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie przystąpienia przez Ciebie do organizowanego przez Fundację WOŚP „Bicia Rekordu w Pierwszej Pomocy” i bieżącej komunikacji związanej z tym wydarzeniem (Art. 6 ust 1 pkt. b RODO) – dane przetwarzać będziemy do kolejnej edycji „Bicia Rekordu w Pierwszej Pomocy” (12 miesięcy), wtedy skontaktujemy się ze wszystkimi uczestnikami poprzedniej edycji i zaprosimy ich do udziału, dane osób niezainteresowanych kolejną edycją zostaną usunięte z bazy dotyczącej Bicia Rekordu oraz naszej strony.
  2. W przypadku otrzymania nagrody o której mowa w regulaminie, dane przetwarzać będziemy w celu realizacji obowiązków ustawowych (Art. 6 ust 1 pkt. c RODO) - czas przetwarzania wynikający z odpowiednich ustaw (np. Ustawy o rachunkowości i innych dot. Podatków).
 4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP w zakresie świadczonych przez nich usług w tym IT, kurierskich, pocztowych, prawnych, hostingu poczty, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.
  Dane podane w sekcji „Dane kontaktowe do publicznej wiadomości” zostaną opublikowane na naszej stronie.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w Biciu Rekordu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu.
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.
Oświadczam, iż osoby których dane wpisałem do formularza, wyraziły na to zgodę i zostały przeze mnie poinformowane, zgodnie z powyższą klauzulą informacyjną, o tym kto i w jakim celu przetwarza ich dane.
Zapoznałem/am się z pełnym regulaminem Bicia Rekordu w Pierwszej Pomocy